ÁSZF

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot erre a linkre kattintva érheti el.

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF”) szabályozzák a Techwok.hu (továbbiakban Kiadó) kiadásában megjelenő nyomtatott, online és digitális kiadványok hirdetési szabályait, valamint a Kiadó és a Megrendelő közötti egyéb kérdéseket.

2. A megrendelőknek Kiadóval, mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket, valamint a hivatalos hirdetési árlistában foglaltakat kell alkalmazni, kivéve, ha felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Megrendelők a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit automatikusan elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

3. A Kiadó a megrendeléseket írásban (elektronikus levélben, levélben, megrendelőlapon vagy személyesen) fogadja el, és azokat írásban visszaigazolja. A hirdetések megrendelésekor a Reklámozónak meg kell neveznie vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát. A Reklámozó a minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá eső árura vonatkozó reklám esetén köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján az áru forgalomba hozható. Ha az áru nem esik ilyen kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. A Reklámozónak a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is. A Kiadó egyes esetekben csak előre fizetés mellett fogadja el a megrendelést. A Kiadó először hirdető ügyfelek esetében mindenképp előre fizetéssel vesz fel hirdetéseket.

4. A Megrendelő a hirdetés anyagát a megjelenés előtt 5 munkanappal köteles a Kiadó hirdetési részlegére eljuttatni.

5. A megjelenések időpontjának esetleges módosulásáról a Kiadó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

6. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a kiadványai profiljába nem illő hirdetéseket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a Kiadó egy már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlését konzekvenciák nélkül visszamondhatja vagy megkifogásolhatja.

7. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi megfontolásokból – az 1. pontban rögzített szerkesztőségi szempontokra tekintettel – a hirdetések elhelyezésén változtasson. Erről még a megjelenés előtt tájékoztatja a Megrendelőt. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Kiadó nem tudja minden esetben garantálni. Ebben az esetben a Kiadó csak a hirdetés alapárát számlázza.

8. A Megrendelő köteles előre tájékoztatni a Kiadót, ha a Megrendelő által küldött hirdetési anyagban harmadik fél logója, arculati eleme vagy a harmadik félre vonatkozó utalás szerepel. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy felárat számoljon fel a hirdetésre a harmadik fél hirdetésben való megjelenési arányától függően.

9. A Kiadó nem vállal felelősséget az ügyfél által jóváhagyott hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. („Elmaradt haszon” címén a Kiadó nem vonható felelősségre.) A Kiadó által elkészített hirdetéseket elfogadottnak tekintjük, ha a megjelenés előtti napon 14.00-ig a Megrendelő írásban nem jelzi észrevételeit.

10. Az előre megrendelt hirdetések határidőn túli leadása esetén a hirdetési díj 10%-ának megfelelő késedelmi kötbér fizetendő, ha a Kiadó a hirdetést meg tudja jelentetni. Leadási késedelem esetén azonban a megjelenés nem garantált. Ha a hirdetést a Kiadó a leadási késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiadót a hirdetési díjnak megfelelő kötbér illeti meg. Folyamatos megjelenés esetén – ha a Megrendelő a leadási határidőig kifejezetten nem jelzi, hogy változtatni kíván hirdetésén – a Kiadó automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést jelenteti meg.

11. A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli.

12. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányából fakad.

13. A már írásban visszaigazolt megrendelések esetében lemondást a Kiadó csak írásban fogad el. Lemondási határidő: a megjelenés előtti 2. munkanapon.

14. A Kiadó print kiadványai esetében fenntartja a jogot, hogy az – előre meghirdetett – megjelenés időpontjától eltérjen.

15. Online hirdetések teljesítése esetén megrendelő a statisztikát a Kiadótól kapja a lejárat után, legkésőbb a lejáratot követő 2. munkanapon. Megrendelő a statisztikát a teljesítés igazolásaként elfogadja. Amennyiben megrendelő a statisztika megtekintésének lehetőségével a fent említett időpontig nem él, a teljesítés ebben az esetben is elfogadottnak minősül.

16. Két naptári hónapot is érintő időtartamú online kampány esetén a Kiadó havonta utólag, a megrendelés összértékével és időtartamával arányos résszámla kiállítására jogosult.

17. Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést egy később időpontban nem mondja le, vagy lemondás esetén a kedvezménykülönbséget számla ellenében visszafizeti a Kiadónak.

18. Átutalással történő fizetés esetén a számlák kiegyenlítésének határideje 8 banki nap. Ha a Megrendelő a fizetési határidő betartását elmulasztja, a Kiadó a további hirdetések közlését, azok visszaigazolása ellenére is felfüggeszti, illetve a megállapított kedvezményeket egyoldalúan visszavonja.

19. Lejárt tartozás esetén (sorozathirdetés) a Kiadónak jogában áll a már megrendelt és már visszaigazolt hirdetéseket nem megjelentetni mindaddig, amíg teljes egészében nem rendeződtek a lejárt számlatartozások.

20. Késedelmes fizetés esetén a Kiadó késedelmi kamatot jogosult felszámítani, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

21. A Kiadó fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a Megrendelőket a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 naptári nappal értesíti. A Megrendelő – amennyiben az új tarifákat nem fogadja el – a lemondási határidő betartásával megrendelésétől elállhat.

22. A Megrendelő (Reklámozó és Reklámszolgáltató) ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, illetve a Kiadó munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a Reklámozóval és Reklámszolgáltatóval szemben fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amelyet a hivatkozott törvény és a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A fenti felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő köteles a Kiadó, illetőleg annak munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetőleg a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó, illetve munkatársai már kiegyenlítették, a Megrendelő a Kiadóval, illetőleg munkatársával szemben tartozik helytállni.

23. Esetleges vitás kérdésekben – az egyedi szerződéseken, megállapodásokon túlmenően – az Általános Hirdetési Feltételekben, továbbá a Ptk.-ban és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak az irányadók.